Razpisi

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNINE

 

Objavljeno na spletu: 2.2.2024

Kategorija: Javno zbiranje ponudb

Rok/aktualno do: 22.2.2024

Številka zadeve: 5-2024/TS

Datum dokumenta: 2.2.2024

Kontaktna oseba: Laura Rožman

e-pošta: info@rhea-nepremicnine.si

telefonska številka: 041 790 077

 

Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva 2, 5000 Nova Gorica, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva 2, 5000 Nova Gorica.

 

2. Predmet prodaje

Predmet prodaje je premičnina:

Montažni objekt (hiška tip: brunarica), ki se nahaja na zemljišču kampa Term Čatež (skupaj z vso opremo).

Površina bivalnega prostora je 18,2 m2

Letnik: 1986

 

3. Vrsta pravnega posla:

Pogodba o prodaji premičnine.

 

4. Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena je bila določena glede na primerljive cene.

Za predmet prodaje je izhodiščna cena naslednja:

 • 16.000,00 EUR

V izhodiščni ceni je zajet DDV, ki ga plača kupec. Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost (DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve računa.

 

5. Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo in podpisan izvod le-te vrniti naslovnemu organu v 8 dneh po prejemu ter plačati kupnino in prevzeti kupljeno premičnino v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec v roku ne plača kupnine, se mu varščina ne vrne. Če premičnine ne prevzame v danem roku, preide nevarnost uničenja, poškodovanja ali odtujitve kupljene premičnine na kupca.

 

6. Vplačilo varščine:

Varščina znaša 10 % izhodiščne cene in sicer:

 • 1.600,00 EUR

Za sodelovanje v postopku zbiranja ponudb, je potrebno pred rokom za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Goriške lekarne Nova Gorica št.: SI56 0128 4603 0275 474 in pri tem navesti referenco SI00 202, z navedbo: »Plačilo varščine HIŠKA ČATEŽ«. Ponudniki so dolžni vplačati varščino najkasneje do 21.2.2024. Vplačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te. Najugodnejšemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika brez obresti.

 

7. Pogoji prodaje:

Predmetno premično premoženje se prodaja po načelu VIDENO-KUPLJENO, premičnina je brez garancije in po prevzemu ni možna reklamacija glede kvalitete.

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene z DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:

Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke:

 • priimek in ime oziroma naziv pravne osebe ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
 • davčna številka ponudnika,
 • pisno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
 • navedbo premičnine na katero se ponudba nanaša,
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
 • potrdilo o plačilu varščine,
 • izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca (v primeru pravne osebe se izjava poleg podpisa zakonitega zastopnika ali pooblaščenca overi tudi z žigom).

 

9. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Izbran bo ponudnik, ki bo, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ceno (kupnino).

Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, lahko pristojni organ Goriške lekarne:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

 

10. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 51/7 člena ZSPDSLS-1

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija v sestavi:

 • Nataša Saksida – predsednica
 • Tina Skubin – članica
 • Jožica Gorjan – članica.

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Izbrani ponudnik mora najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa 51/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 • fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

 

11. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb

Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke iz 8. točke in dokazilo o plačani varščini. Pisne ponudbe je potrebno poslati po pošti na naslov:

Goriška lekarna Nova Gorica Rejčeva 2, 5000 Nova Gorica. Rok za oddajo ponudb je do vključno 22.2.2024.

Upoštevane bodo ponudbe, prejete do poteka roka, pri čemer se kot pravočasno šteje, če je ponudba oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj »ponudba v zadevi 5-2024/TS«

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 

12. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled

Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je objavljena na spletni strani Goriške lekarne Nova Gorica.

Premičnina se nahaja v kampu Term Čatež, Topliška 35, 8250 Brežice. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. št. 041 790 077 oz. na elektronskem naslovu: info@rhea-nepremicnine.si

Ogled predmeta prodaje je možen izključno po predhodni najavi na tel. št. 041 790 077.

 

Naši galenski izdelki

BELA OMELA 100 g
Zel bele omele se tradicionalno uporablja v čajih proti zvišanemu krvnemu tlaku.
RIBJE OLJE 180 g
Ribje olje je bogat vir vitamina D, vitamina A ter nenasičenih maščobnih kislin.
KAMILICA 50 g
Kamilico uporabljajte: - notranje proti krčem v prebavilih, proti napenjanju in...
HLADILNO MAZILO 60 g
Hladilno mazilo pomirja, preprečuje manjše izpuščaje in draženje kože dojenčkov...