Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Odgovorna uradna oseba:

Ester Košiček, mag. farm., spec., direktorica

Datum prve objave kataloga:

januar 2005

Datum zadnje spremembe:

april 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.goriskalekarna.si

 

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen preko spletne strani www.goriskalekarna.si , v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave Goriške lekarne Nova Gorica, na naslovu Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Goriška lekarna Nova Gorica opravlja zdravstveno dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Poleg navedenega javni zavod opravlja še preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajo veterinarskih zdravil, izdelavo in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. Smo pomemben vir najsodobnejših spoznanj o zdravilih, zdravljenju in ohranjanju zdravja za paciente, zdravnike in ostale zdravstvene delavce. Vključeni smo v sistem odkrivanja, ocenjevanja, razumevanja in preprečevanja neželenih učinkov zdravil in drugih spoznanj o varnosti zdravil in ukrepanja z namenom upravljanja in zmanjševanja tveganja, povezanega z zdravili, zato ob sumu na neželeni učinek povezan z jemanjem zdravila, ki ga pacient sporoči v lekarno, ustrezno ukrepamo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Lekarna Dobrovo, Trg 25. maja 7, 5212 Dobrovo

Lekarna Dornberk, Ulica Bojana Vodopivca 5, 5294 Dornberk

Lekarna Kanal, Morsko 1, 5213 Kanal

Lekarna Majske poljane, Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica

Lekarna Miren, Miren 138 A, 5291 Miren

Lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Lekarna Šempeter, Cesta prekomorskih brigad 2, 5290 Šempeter

Lekarniška podružnica Deskle, Srebrničeva ulica 31, 5210 Deskle

Lekarniška podružnica Renče, Trg 25, Renče

Galenski laboratorij, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Kontrolno analizni laboratorij, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Uprava, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Organigram organa:

Povezava na ločen dokument organigram.pdf

Organigram

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ester Košiček, mag. farm. spec., direktorica
Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica
Tel. +386 5 330 34 50 , Fax. +386 5 330 34 49
e-mail: kosicek.ester@goriskalekarna.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Povezava na državni register predpisov:
http://www.pisrs.si/Pis.web/

Povezava na predpise s področja zdravstva:
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/1677/17 in 73/19) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7375

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/0776/0862/10 – ZUPJS, 87/1140/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/1399/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/0858/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/1388/16 – ZdZPZD, 64/171/19 – odl. US, 73/1982/20152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295
Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5503

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1391

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388

Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 – ZZZiv, 101/99, 8/00 – ZUT in 33/01 – ZVet-1):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO386

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Ur.l. RS, št. 61/13):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6502

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil v humani medicini (Ur.l. RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8737

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 86/00, 33/01 – ZVet-1, 91/08 in 38/09)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3221

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/1871/18 in 5/20)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13163

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/9473/9539/9670/9647/973/983/9851/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/986/99 – popr.109/99 – odl. US, 61/0064/00 – popr.91/00 – popr.59/0218/0330/0335/03 – popr.78/0384/0444/0586/0690/06 – popr.64/0733/087/0988/0930/1149/12106/1299/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/1485/1410/17 – ZČmIS, 64/184/20 in 42/21 – odl. US)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10193

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4793

Predpisi EU:

Povezava na evropski register predpisov:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Predpisi EU:
http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&qid=1448706066673&from=SL

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

Povezava na državni register predpisov:

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Povezava na lokalni register predpisov:

http://www.rpls.si/

 

redlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS:
http://www.vlada.si/

Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Povezava na EU portal:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letno poročilo:
http://www.ajpes.si/default.asp

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

V zavodu vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

Goriška lekarna Nova Gorica ne vodi evidenc, ki bi bile javne oziroma prosto dostopne.

Podatki o lokacijah in odpiralnih časih lekarn:
http://www.goriskalekarna.si/lekarne

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Lekarniški informacijski program

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši notranji akti zavoda:

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Ur.l. RS, št. 6/2019)

Statut

Poslovnik sveta zavoda

Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda

Interni akti se nahajajo v tiskani obliki na sedežu zavoda, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica.

Pomembnejši dogodki, odločitve, novosti:

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na spletni strani www.goriskalekarna.si.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Dostop preko spleta:

Informacije javnega značaja je mogoče pridobiti preko spletnega naslova www.goriskalekarna.si.

Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v pdf. formatu.

Fizičen dostop do informacij javnega značaja:

Katalog informacij javnega značaja je fizično dostopen na sedežu Goriške lekarne Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00. Vljudno prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

V zgradbi, kjer se nahaja sedež zavoda, so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

Stroškovnik:

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij. Cene materialnih stroškov brez DDV za naslednje najpogostejše storitve posredovanja informacij javnega značaja so:

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13.  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15.  poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

Zakonodaja:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

  1.  /
  2.  /
  3.  /
  4.  /
  5.  /
  6.  /
  7.  /
  8.  /
  9.  /
  10.  /

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI ZA LETO 2023

 

Kazalniki kakovosti in varnosti za objavo na spletni strani sprejeti na strokovnem svetu Goriške lekarne dne, 11.5.2021 (2. seja v letu 2021)

2020

2021

2022

 

2023

 

Poslovno poročilo (povezava na AJPES)

www.ajpes.si

www.ajpes.si

www.ajpes.si

www.ajpes.si

Zadovoljstvo uporabnikov (povprečna ocena)

4,35

4,04

4,04

4,00

Število personaliziranih obravnav pacienta (OKZ, PUZ, FTP)

158

254

381

354

Delež strokovnih farmacevtskih intervencij v vseh receptih

0,1145%

0,3501%

0,3562%

0,4239%

Delež odpoklicev na število izdanih izdelkov

0,001074%

0,002605%

0,002978%

0,003327%

Pridobljen certifikat kakovosti

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Delež reklamacij na število izdanih izdelkov

0,000275%

0,000608%

0,000430%

0,000779%

 

Kazalniki kakovosti in varnosti za objavo na spletni strani sprejeti na strokovnem svetu Goriške lekarne dne, 11.5.2021 (2. seja v letu 2021)

Kaže na

Poslovno poročilo (povezava na AJPES)

Uspešnost

Zadovoljstvo uporabnikov (povprečna ocena)

Uspešnost

Število personaliziranih obravnav pacienta (OKZ, PUZ, FTP)

Strokovnost

Delež strokovnih farmacevtskih intervencij v vseh receptih

Strokovnost in varnost

Delež odpoklicev na število izdanih izdelkov

Varnost in kakovost

Pridobljen certifikat kakovosti

Kakovost

Delež reklamacij na število izdanih izdelkov

Kakovost

 

Podpis odgovorne osebe:

Ester Košiček, mag. farm., spec.

Naši galenski izdelki

BELA OMELA 100 g
Zel bele omele se tradicionalno uporablja v čajih proti zvišanemu krvnemu tlaku.
RIBJE OLJE 180 g
Ribje olje je bogat vir vitamina D, vitamina A ter nenasičenih maščobnih kislin.
KAMILICA 50 g
Kamilico uporabljajte: - notranje proti krčem v prebavilih, proti napenjanju in...
HLADILNO MAZILO 60 g
Hladilno mazilo pomirja, preprečuje manjše izpuščaje in draženje kože dojenčkov...