Splošni pogoji uporabe (Mobilna Izkaznica Zdravja Goriške lekarne)

Mobilna Izkaznica Zdravja Goriške lekarne

Splošni pogoji uporabe

1. Mobilna Izkaznica zdravja Goriške lekarne

Mobilna izkaznica zdravja Goriška lekarna (v nadaljevanju MIZ) je inovativen pripomoček za osebno upravljanje zdravja in zdravljenja. Imetnikom MIZ omogoča lažji dostop do specialističnih storitev lekarne in do ugodnosti iz programa promocije zdravja JZ Goriška lekarna (v nadaljevanju Goriška lekarna).

Program promocije zdravja

Program promocije zdravja omogoča ugodnosti stalnim uporabnikom storitev Goriške lekarne, s čimer le-ti izkazujejo zaupanje lekarni in zaposlenim. Lekarna na osnovi svojih etičnih standardov posreduje uporabnikom le izdelke in storitve, ki jih uporabnik želi in so v objektivnem interesu in potrebne uporabniku. Zaupanje uporabnikov deloma vrača lekarna tako, da stalne stranke dobijo za vsak nakup izdelka ali storitve lekarne (torej dobro za svoje zdravje) - točke zdravja (glejte poglavje 7). S tem uporabniku povečamo dostopnost storitev, lekarna pa spodbuja skrb uporabnikov za zdravje.

2. Pridobitev MIZ

MIZ lahko brezplačno pridobi vsaka fizična oseba. Za osebe, mlajše od 18 let, je za pridobitev izkaznice obvezen tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov.

MIZ pridobi fizična oseba s podpisom Pristopnice z izpolnjenimi vsemi obveznimi podatki, ki ga dobi v vseh lekarniških enotah Goriške lekarne ali na spletni strani www.goriskalekarna.si.

Po oddaji izpolnjene in podpisane Pristopnice v katerikoli lekarniški enoti Goriške lekarne prijavitelj takoj prejme vizitko. Po elektronski pošti pa dobi navodila in povezavo preko katere  uredi dostop do svojega profila  MIZ v spletni in/ali mobilni aplikaciji (glejte poglavje 5).

3. Izdajatelj

Izdajatelj MIZ Goriška lekarna je Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica.

4. Splošni pogoji uporabe

Za pridobitev in uporabo MIZ veljajo ti Splošni pogoji uporabe za imetnike MIZ, ki so objavljeni na spletni strani www.goriskalekarna.si oziroma se jih lahko dobi v vseh lekarniških enotah Goriške lekarne.

Goriška lekarna si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki MIZ bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev uporabe obveščeni na spletni strani www.goriskalekarna.si 30 dni pred uveljavitvijo spremembe.

Šteje se, da imetnik MIZ soglaša s spremembo splošnih pogojev uporabe, če ne odda pisne odpovedi (glejte poglavje 15).

5. Spletna in mobilna aplikacija

Spletna ter mobilna aplikacija imetniku MIZ omogočata različne funkcionalnosti za upravljanje z zdravjem. Imetniki MIZ lahko preko aplikacije dostopajo do obvestil, koristnih informacij o zdravju in ugodnosti Goriške lekarne.

Spletna aplikacija MIZ je imetniku dostopna preko namiznega računalnika, tabličnega računalnika ali mobilnega telefona s prijavo preko profesionalnega zdravstvenega portala www.gospodar-zdravja.si   

6. Vizitka MIZ Goriška lekarna

Imetnik lahko ugodnosti MIZ v Goriški lekarni uporablja s posredovanjem vizitke MIZ Goriške lekarne. Vizitko lahko imetnik na lastno odgovornost za namene zbiranja ali koriščenja točk (glejte poglavje 7) posreduje tudi izbranim osebam, pri čemer pa Goriška lekarna ne prevzema odgovornosti za uporabo MIZ.

7. Točke zdravja

Imetnik MIZ ob vsakem obisku v lekarniških enotah Goriške lekarne s predložitvijo vizitke MIZ pridobi eno točko zdravja, ki mu prinaša ugodnosti. (tj. ob vsakem računu ne glede na vrednost; vendar maksimalno 1 obisk/račun dnevno), ki mu prinaša ugodnosti. Ob vsakem nakupu izdelkov brez recepta v vrednosti 5,00 evrov ter nato vsakih nadaljnjih 5,00 evrov pridobi dodatno točko zdravja.

Točke zdravja lahko imetnik pridobi tudi na podlagi posebnih programov za zdravje Goriške lekarne, ki so objavljene na www.goriskalekarna.si ali preko spletne in mobilne aplikacije MIZ.

Točke zdravja se na MIZ seštevajo in jih je mogoče uporabiti ob naslednjem obisku v vseh lekarniških enotah Goriške lekarne. Ugodnosti, do katerih je imetnik MIZ upravičen, in ugodnosti do katerih je upravičen na podlagi zbranih točk zdravja, so objavljene na www.goriskalekarna.si ali na letakih ugodnosti MIZ Goriške lekarne ali v mobilni in spletni aplikaciji MIZ oz. jih prejme na domači naslov, e-mail ali GSM.

Obračunsko obdobje točk zdravja se zaključi 31.januarja vsako leto. Točke zdravja, ki so zbrane do 31.decembra, veljajo in se lahko koristijo do 31. januarja. Točke zdravja, ki so zbrane v januarju in niso koriščene v januarju, se prenesejo v naslednje obračunsko obdobje.

V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Goriška lekarna za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova MIZ. Če je bila ob nakupu priložena vizitka, pa zagotavlja avtomatski naknadni pripis točk zdravja.

8. Specialistične storitve Goriške lekarne

Imetniki MIZ imajo možnosti koristiti specialistične storitve in programe Goriške lekarne, kot so npr. pregled uporabe zdravil, izdelava osebne kartice zdravil, farmacevtska skrb pri zvišanem krvnem tlaku, sladkorni bolezni ter druge storitve, ki jih izvaja Goriška lekarna.

9. Osebni zdravstveni karton Gospodar zdravja

Goriška lekarna vsakemu imetniku MIZ preko spletne in mobilne aplikacije omogoča brezplačen dostop in uporabo storitve osebnega zdravstvenega kartona dostopnega na profesionalni zdravstveni platformi www.gospodar-zdravja.si/osebni-zdravstveni-karton. Storitev si vsak imetnik MIZ lahko aktivira znotraj svojega profila MIZ. Osebni zdravstveni karton Gospodar zdravja je od MIZ neodvisna storitev in jo uporabnik (po aktivaciji) uporablja v skladu s splošnimi pogoji objavljenimi na www.gospodar-zdravja.si. Preko osebnega kartona Gospodar zdravja lahko uporabnik tudi varno komunicira na daljavo s svojim izbranim farmacevtom (ali drugim zdravstvenim izvajalcem).

10. Osebni podatki

Imetnik odgovarja, da so vsi posredovani podatki na Pristopnici resnični in točni. Goriška lekarna ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

Poleg podatkov, ki jih imetnik vnese ob izpolnitvi Pristopnice, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: vsebina nakupa, vrednost nakupa, čas nakupa, številka dokumenta o nakupu - računa, status točk zdravja. 

Podatki o nakupih se zbirajo zaradi prilagoditve ponudbe vsakemu imetniku MIZ in beleženja ugodnosti na MIZ. Vsi podatki iz tega člena se lahko uporabijo za trženjske raziskave, statistične obdelave, pošiljanje izobraževalnih vsebin, oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin strank.

Goriška lekarna bo kot upravljavec osebnih podatkov vse podatke iz Pristopnice in podatke iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena sama ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdelovala v skladu z zahtevami vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov Goriške lekarne in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov.

Imetnik MIZ lahko kadar koli pisno prekliče (glejte poglavje 15) svoje privoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene statistične obdelave, trženjskih raziskav ali spremljanja nakupovalnih vsebin strank. V takem primeru imetnik izgubi tudi vse ugodnosti, ki jih ima na podlagi MIZ Goriške lekarne. Imetnik MIZ, ki ne želi prejemati posebnih ponudb in obvestil, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja oz. jih prekliče (navadna pošta, e-pošta, SMS-sporočila). Podatki se hranijo največ 3 leta od preklica oz. zadnje spremembe.

Imetnik MIZ ima, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11. Varstvo osebnih podatkov uporabnikov specialističnih storitev Goriških lekarn (iz poglavja 8)

Uporabnik specialistične storitve se strinja, da se v okviru specialistične storitve zapišejo podatki, ki so nujno potrebni za izvedbo posamezne storitve/programa, kot so:

  • osebni podatki (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-naslov, telefon, starost)
  • podatki o osebnem zdravniku/specialistu (ime in priimek, naslov ambulante, telefon, e-naslov)
  • podatki o zdravilih, ki jih je zdravnik predpisal na recept, ter tudi zdravilih in drugih izdelkih, ki ji uporablja pri samozdravljenju
  • drugi podatki o zdravljenju

Farmacevt se, kadar in če je to potrebno za izvedbo specialistične storitve, neposredno poveže in sodeluje z njegovim osebnim zdravnikom/drugim specialistom.

Farmacevti Goriške lekarne, ki izvajajo specialistične storitve/programe, so obvezani, da podatke  uporabljajo  izključno  za  potrebe  izvedbe specialistične storitve  in  nepooblaščenim  osebam  ne omogočajo  dostopa  do  njih.  Vsi  tako  pridobljeni podatki se štejejo kot občutljivi osebni podatki in jih Goriška lekarna varuje v skladu  z  internim  pravilnikom  o  varovanju  osebnih  podatkov  ter vsakokratno veljavno zakonodajo s tega področja. Pridobljene podatke Goriška lekarna hrani 3 leta po zadnji obdelavi oziroma zadnji spremembi.

12. Sprememba podatkov

V primeru, da se pri imetniku MIZ podatki, ki jih je posredoval na Pristopnici spremenijo, je imetnik dolžan spremembo podatkov pisno sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Spremenjene podatke bo Goriška lekarna upoštevala najkasneje v roku 15 dni od dne prejema spremembe.

13. Menjava, izguba vizitke

Z vizitko mora imetnik ravnati skrbno.

V primeru, da je MIZ kartica imetniku na kakršenkoli način odtujena, Goriška lekarna ne prevzema odgovornosti za koriščenje ali zlorabo s strani tretjih oseb.

V primeru izgube, uničenja ali poškodbe vizitke, lahko imetnik MIZ Goriško lekarno pisno zaprosi za novo vizitko. Po prejemu prošnje za nadomestilo MIZ se stara vizitka takoj ukine oz. preneha veljati, morebitne preostale točke zdravja ob času prejema prošnje pa se prenesejo na novo vizitko, najkasneje v 15 delovnih dneh.

14. Omejitev odgovornosti

Goriška lekarna ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njenim nadzorom.

Goriška lekarna ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, odsotnost internetne povezave, izpad električne energije, izguba gesla...) ter ne odgovarja za primere višje sile.

Imetnik MIZ mora z dostopnimi podatki do svojega profila MIZ (npr. uporabniško ime in geslo, telefon) in z vizitko ravnati skrbno. Goriška lekarna kot izdajatelj MIZ ni odgovorna za morebitne zlorabe MIZ in ni dolžana preverjati identitete posameznika. 

15. Veljavnost in odpoved MIZ

MIZ velja do preklica izdajatelja ali imetnika.

Goriška lekarna sme enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru bistvene kršitve teh Splošnih pogojev.

V primeru, da želi imetnik odpovedati MIZ, mora to pisno sporočiti Goriški lekarni. Morebitne preostale točke zdravja se v trenutku odjave izničijo.

16. Končna določba

Goriška lekarna si bo morebitne spore z imetnikom prizadevala rešiti sporazumno, v kolikor sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.

Goriška lekarna Nova Gorica, 1. maj 2016

Naši galenski izdelki

Zel bele omele se tradicionalno uporablja v čajih proti zvišanemu krvnemu tlaku.
Ribje olje je bogat vir vitamina D, vitamina A ter nenasičenih maščobnih kislin.
Kamilico uporabljajte: - notranje proti krčem v prebavilih, proti napenjanju in...
Hladilno mazilo pomirja, preprečuje manjše izpuščaje in draženje kože dojenčkov...