Razpisi

04.05.2018

Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica

Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Razpisuje delovno mesto

Direktorja (m/ž) Goriške lekarne Nova Gorica

Kandidat(ka) mora izpolnjevati pogoje določene v tretjem odstavku 33. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in v statutu zavoda Goriške lekarne Nova Gorica, in sicer:

 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
 • ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
 • ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
 • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • izpolni druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi:
  • ima dokončan magistrski študij smer farmacija ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) farmacevtske smeri ali visokošolsko izobrazbo (prejšnja) farmacevtske smeri,
  • opravljen strokovni izpit in
  • najmanj pet let delovnih izkušenj.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. dokazilo o izpolnitvi pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 2. pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih izkušenj s področja vodenja in upravljanja;

 3. pisno izjavo kandidata, da ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,

 4. pisno izjavo kandidata, da ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,

 5. dokazilo, iz katerega je razvidno, da prijavljeni kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Goriški lekarni Nova Gorica pridobitev podatka o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc;

 6. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;

 7. pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima kandidat najmanj pet let delovnih izkušenj;

 8. program dela in vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za dobo petih let.

Rok za prijavo kandidatov je 8 dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati v 8 dneh od dneva objave razpisa na naslov: Goriška lekarna Nova Gorica – Svet zavoda, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, z oznako »ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

 

Naši galenski izdelki

Zel bele omele se tradicionalno uporablja v čajih proti zvišanemu krvnemu tlaku.
Ribje olje je bogat vir vitamina D, vitamina A ter nenasičenih maščobnih kislin.
Kamilico uporabljajte: - notranje proti krčem v prebavilih, proti napenjanju in...
Hladilno mazilo pomirja, preprečuje manjše izpuščaje in draženje kože dojenčkov...